Provozní řád táborů Všestraňák

Naše tábory jsou řízeny podle jasně definovaných pravidel a režimů. Tento provozní řád zajišťuje, že vše probíhá hladce a bezpečně, a zároveň vám poskytuje jistotu, že vaše děti jsou v dobrých rukou. Přečtěte si o našich procedurách a pravidlech, které zajišťují vysoký standard našich služeb

 1. Vysvětlení pojmů

Příměstský tábor (dále jen PT)

PT je zpravidla vypsán na 5 po sobě jdoucích dnů (pondělí - pátek).

Každý táborový den začíná v 7,45 hodin a končí v 16,45 (může být dohodnuto se zákonnými zástupci jinak, dle programu).

Nabídky a podmínky PT jsou zveřejněny na našich webových stránkách: www.vsestranak.cz

I.1 Organizátor tábora a hlavní vedoucí (dále jen organizátor)

Organizátorem tábora je spolek Alexander Diószeghy, IČ  17599466 , se sídlem Korunní 2569/108, 10100, Praha 10 - Vinohrady, zapsán na Úřadě městké části, odbor živnostenský, 12039 Praha 2, Náměstí Míru 20.

I.2 Zákonný zástupce

Zastupování dítěte je součástí rodičovské zodpovědnosti dle § 31 a následujícího Zákona o rodině. Pouze zákonný zástupce může za zájemce či účastníka jednat (přihlásit, odhlásit, převzít, předat apod.). S žádnými jinými osobami nebude organizátor jednat a neumožní jim k účastníkovi tábora přístup.

I.3 Osoba zastupující zákonného zástupce

Chce-li zákonný zástupce přenést práva a povinnosti vůči organizátorovi PT na nějakou jinou osobu, musí tento projev vůle učinit písemně. Tento dokument musí obsahovat zcela jasné označení zastupující osoby, potřebné kontaktní údaje na zastupující osobu, výčet činností, ke kterým je zastupující osoba oprávněna, místo a datum sepsání dokumentu, vlastnoruční podpis.

I.4 Zájemce o příměstský tábor (dále jen zájemce)

Zájemcem je dítě, jehož zákonný zástupce dal zřetelně najevo zájem, aby se zúčastnilo příměstského tábora.

I.5 Účastník příměstského tábora (dále jen účastník)

Účastníkem se zájemce stává až po odevzdání řádně vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky a řádném zaplacení celé ceny příměstského tábora.

Účastníkem se může stát pouze zájemce, který splňuje veškeré podmínky daného příměstského tábora. Jedná se zejména o podmínky věkové, zdravotní a fyzické zdatnosti.

Upozornění: Má-li zájemce nařízený zvláštní režim (např. pohybový, dietní, kontroly u lékaře apod.), je zákonný zástupce tyto skutečnosti povinen oznámit, ale ještě předtím zkonzultovat s hlavním vedoucím.

I.6 Zodpovědná osoba (předávání účastníků)

Vedoucí PT je zodpovědnou osobu, která od zákonného zástupce přebírá účastníka tábora při zahájení a zase jej předává zákonnému zástupci při jeho ukončení.

I.7 Zahájení příměstského tábora

PT je pro účastníka zahájen na předem určeném místě, v předem určeném čase. Účastníka předá zákonný zástupce nebo zákonným zástupcem pověřená osoba. Pokud zákonný zástupce dodá písemné potvrzení, mohou děti na tábor a z tábora chodit samy.

I.8 Ukončení příměstského tábora

PT je pro účastníka ukončen na předem určeném místě, v předem určeném čase. Účastník bude předán předem určené zodpovědné osobě - zákonnému zástupci nebo zákonným zástupcem pověřené osobě, případně odchází samo (na základě písemného souhlasu).

I.9 Prostor

PT probíhá v prostorách základních škol a jejím okolí.

 1. Povinnosti a práva organizátorů táborů

Organizátor je povinen:

 1. Informovat zákonného zástupce nejméně jeden týden před zahájením příměstského tábora o termínech, místech konání, rámcovém programu tábora, potřebném vybavení účastníka pro PT a kontakt na hlavního vedoucího celého příměstského tábora.
 2. Zajistit pro pořádání PT personální obsazení, programovou náplň a stravování.
 3. Po celou dobu konání tábora maximálně dbát na bezpečnost a ochranu zdraví účastníků i personálu tábora. V případě úrazu nebo náhlé zdravotní nevolnosti, ihned informovat zákonného zástupce, poskytnou první ošetření, případně zajistit doprovod k lékaři.

Organizátor má právo:

 1. Nepřijmout na příměstský tábor přihlášku zájemce, který nesplňuje podmínky pro přijetí na tábor (např. věk, zdravotní stav, naplnění kapacity PT, případně pro důvody, se kterými byly v minulosti řešeny vážné výchovné problémy).
 2. Nepovolit nástup na tábor účastníkovi, který veškeré podmínky pro přijetí na akci dříve splnil, ale tyto se k termínu zahájení tábora změnily tak, že se stal účastník neschopným se tábora zúčastnit (např. změny zdravotního stavu, účastník přišel do styku s infekcí, nebyly dodány všechny potřebné dokumenty apod.).
 3. Zrušit účast během PT účastníkovi, u kterého se podmínky během pobytu změnily tak, že se stal pobytu na táboře neschopným (např. změny zdravotního stavu, úrazy, psychický stav,výchovné problémy - vulgární chování, nerespektování pravidel, porušování táborového řádu, apod .).
 4. Nahradit zájemce o PT tábor, který v daných termínech neučinil všechny potřebné úkony k tomu, aby se stal účastníkem tábora, jiným zájemcem (např. nedodal přihlášku, neuhradil cenu apod.).
 5. Zrušit tábor, nepodaří-li se mu jej naplnit minimálním počtem účastníků (15), na který kalkuloval cenu a hrozila-li by uspořádáním takovéhoto tábora organizátorovi ekonomická škoda.

III. Povinnosti a práva zákonného zástupce

Zákonný zástupce je povinen:

 1. V termínech daných organizátorem přihlásit dítě podáním řádně vyplněné závazné přihlášky, která je vytvořena přímo pro tento účel a cenu tábora v plné výši uhradit.
 2. Každý den při zahájení PT zajistit předání účastníka zodpovědné osobě, a to osobně, nebo jím předem určenou osobou, nebo může nechat přijít účastníka bez doprovodu, ale tuto skutečnost je povinen předem zaznamenat v přihlášce.
 3. Při ukončení tábora zajistit převzetí účastníka od zodpovědné osoby, a to buď osobně, nebo jím předem určenou osobou. Pokud zákonný zástupce označil v přihlášce, že účastník může po akci odcházet samostatně, opustí tuto akci po skončení bez doprovodu.
 4. Neprodleně telefonicky nebo osobně informovat organizátora o všech změnách, týkajících se účastníka (zdravotní stav, styk s infekcí apod.)

Zákonný zástupce má právo:

 1. Na zrušení přihlášky účastníka a vrácení celé uhrazené částky, změní-li organizátor tábor nebo jeho zásadní avizované parametry (např. změna termínu).
 2. Na vrácení uhrazené ceny tábora v plné výši, dojde-li ke zrušení tábora ze strany organizátora z jakýchkoliv důvodů.
 1. Zodpovědnost organizátora za účastníka PT
 2. Organizátor je za účastníka PT plně zodpovědný pouze v době trvání PT, tj. v době od zahájení po jeho ukončení.
 3. Organizátor je zodpovědný pouze za účastníky PT.
 4. Organizátor je za účastníka zodpovědný až po jeho předání zákonným zástupcem organizátoru při zahájení PT.
 5. Organizátor nenese žádnou zodpovědnost za účastníka v době před zahájením PT a po jeho ukončení. V případě, že organizátor nedodrží předem avizované termíny zahájení a ukončení PT, protože je nemohl předvídat a nemohl s nimi včas seznámit zákonné zástupce (např. typicky zpoždění autobusu s dětmi na cestě v dopravní zácpě), je organizátor za účastníky nadále zodpovědný, tedy i po předem avizovaném termín

Přihlášky a platby

Zájemce se stává účastníkem akce až po odevzdání řádně vyplněné přihlášky a zaplacení plné sumy.

 1. Zájemce, který podal přihlášku, ale neuhradil v daném termínu cenu PT se považuje za nepřihlášeného.

Vratky a storno poplatky

 1. 30 a více dnů před začátkem tábora vracíme 100 % z celkové ceny.

 2. 7-29 dní před začátkem tábora vracíme 100 % z částky v případě, že dítě onemocní nebo se zraní (dokládá se potvrzením lékaře). Při zrušení tábora z jiného důvodu vracíme 50 % z celkové ceny.

 3. 6 a méně dní před začátkem tábora již peníze nevracíme (pokud nejde o nemoc či zranění). V případě, že dítě onemocní/zraní se před nástupem na tábor nebo v den začátku tábora (nutné potvrzení lékařem) je účtován poplatek ve výši nákladů na 1. den a zbytek z celkové částky je vrácen na Váš účet.

 4. Pokud dítě onemocní/zraní se v průběhu tábora, vracíme poměrnou část.

5. V průběhu PT je možnost vratky pouze ze zdravotních důvodů s potvrzením od lékaře a za podmínky odhlášení dítěte a to pouze ve výši tzv. ušetřených nákladů.

PODMÍNKY ODHLÁŠENÍ Z DŮVODU NEMOCI BĚHEM PT:

 1. a) Pokud dítě onemocní přes víkend a v pondělí nenastoupí na PT a bude řádně odhlášeno, vratka bude vypočítaná ze zbývajících čtyř dnů (úterý - pátek).
 2. b) Onemocní-li dítě v průběhu PT a bude řádně odhlášeno, bude vždy 100% storno poplatek účtován na následující den, na ostatní dny bude vypočtena vratka a to pouze při úhradě z plné ceny za PT.

Vysvětlení: Dítě onemocní v úterý večer, ve středu nenastoupí na PT, v tento den je účtován 100% storno poplatek, na čtvrtek a pátek bude vratka vypočtena.

Vyzvedne-li si rodič v průběhu dne z příměstského tábora své dítě (např. po obědě), nevrací se žádná částka z tohoto dne.

 1. V případě vrácení ceny za PT nebo její části bude cena vrácena pouze zákonnému zástupci - po předložení průkazu totožnosti.

VII. Táborová dokumentace

 1. Povinnou dokumentaci, kterou je zákonný zástupce povinen odevzdat před začátkem PT organizátoru tvoří závazná přihláška, potvrzení o bezinfekčnosti a kopie zdravotní kartičky.
 2. Při neodevzdání dokumentace nesmí organizátor povolit dítěti nástup na tábor.

Závazná přihláška

 1. Závazná přihláška slouží k jasné identifikaci účastníka, jeho zákonného zástupce a tábora, na který se hlásí, upravuje smluvní vztahy a seznamuje se závaznými informacemi a dalšími podmínkami, které jsou zveřejněné na webových stránkách, včetně tohoto provozního řádu.
 2. Podáním závazné přihlášky se zákonný zástupce zavazuje uhradit příslušnou cenu za tábor a dodržet všechny stanovené podmínky.
 3. Při naplnění kapacity daného tábora si pořadatel vyhrazuje právo nepřijímat další přihlášky a zájemce o PT.

VIII. Vybavení na tábor

 1. Účastníci PT musí být vhodně oblečení a obuti (vzhledem k počasí apod.)
 2. Nedoporučujeme dávat účastníkům s sebou cennosti, vysoké částky peněz, mobilní telefony apod.
 3. Účastník u sebe musí vždy mít průkazku zdravotní pojišťovny (její kopii). Tuto lze odevzdat hlavnímu vedoucímu PT při zahájení tábora.
 4. Seznam věcí potřebných pro pobyt je na každý tábor individuální a bude uveden v pokynech pro zákonného zástupce.
 5. Vzhledem k různorodosti programů jednotlivých táborů se mohou vyskytnout i speciální požadavky na vybavení účastníků. O tomto bude zákonný zástupce informován organizátorem - hlavním vedoucím tábora

Řád na táboře

 1. Na účastníky tábora se vztahuje schválený táborový řád, denní režim a program tábora a každý účastník je povinen tato pravidla bez výjimek dodržovat.
 2. Každý účastník je povinen řídit se pokyny hlavního vedoucího a pracovníků tábora.
 3. Chce-li si odvézt zákonný zástupce účastníka z PT dříve, je povinen potvrdit tuto skutečnost hlavnímu vedoucímu tábora. V potvrzení musí být uveden datum a přesný čas převzetí si účastníka od organizátora zákonným zástupcem a vlastnoruční podpis zákonného zástupce.

Strava a pitný režim

 1. Organizátor zajišťuje na PT stravu 3x denně (svačina, oběd, svačina).
 2. Organizátor je povinen zajistit celodenní pitný režim tak, aby se účastníci měli možnost kdykoliv během dne napít.
 3. Organizátor zajišťuje stravu dodavatelem - jídelny, restaurace.
 4. Organizátor je povinen vždy zajistit vyváženou a vhodnou stravu s ohledem na složení účastníků tak, aby stravování a pitný režim byl ve shodě s hygienickými předpisy a platnou legislativou.

Informace a nakládání s nimi

 1. S osobními údaji je nakládáno ve smyslu nařízení č. 679/2016 Sb. o ochraně osobních údajů fyzických osob.
 2. Shromážděné údaje jsou v předepsaných lhůtách skartovány.
 3. Zákonný zástupce bere na vědomí, že účastník bude v rámci táborové činnosti fotografován, pořízené fotografie budou archivovány a používány při prezentaci a propagaci činnosti organizace a akce (např. v kronikách, tisku, internetu apod.).
Nechte nám Váš e-mail a dozvíte se víc.
© Všestraňák 2024
Developed by