Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky zastupován podnikatelským subjektem Alexander Diószeghy se sídlem Korunní 2569/108, 10100, Praha 10 – Vinohrady, identifikační číslo: 17599466

zapsané u Úřadu městské části, odbor živnostenský, 12039 Praha 2, Náměstí Míru 20 pro poskytování služeb prostřednictvím online platformy umístěné na internetové adrese www.vsestranak.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektů Alexandra Diószeghy, se sídlem Korunní 2569/108, 10100, Praha 10 - Vinohrady, identifikační číslo: 17599466, zapsané u Úřadu městské části, odbor živnostenský, 12039 Praha 2, Náměstí Míru 20 (dále jen „poskytovatel“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytování služeb (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem a jinou fyzickou osobou (dále jen „klient“) prostřednictvím online platformy poskytovatele. Online platforma je provozována na webové stránce umístěné na internetové adrese www.vsestranak.cz, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu využít služby od poskytovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v smlouvě. Odchylná ujednání v smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Na základě registrace klienta provedené na webové stránce www.vsestranak.czmůže klient přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může klient provádět rezervace táborových služeb (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní umožňuje, může klient provádět rezervace služeb též bez registrace přímo z webového rozhraní.

2.2. Při registraci na webové stránce a při rezervaci služeb je klient povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je klient při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené klientem v uživatelském účtu a při rezervaci služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Klient je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Klient není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy klient svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy klient poruší své povinnosti z rezervační smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6. Klient bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ REZERVAČNÍ SMLOUVY

3.1. Veškerá prezentace služeb umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít rezervační smlouvu ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb a nákladů za storno služby, jestliže toto storno není možné provést obvyklou cestou. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost poskytovatele uzavřít rezervační smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Webové rozhraní poskytovatele obsahuje také informace o nákladech spojených s poskytováním služeb, a o způsobu a času poskytnutí služeb. Informace o nákladech spojených s poskytováním služeb uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy jsou služby poskytovány v rámci území České republiky. V případě, kdy poskytovatel nabízí dopravu zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu na místo poskytování služby na straně klienta zaplacení minimální celkové kupní ceny služby ve výši stanovené ve webovém rozhraní. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od smlouvy klientem a celková cena služby, u které nedošlo k odstoupení od smlouvy klientem, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na bezplatnou dopravu podle předchozí věty, právo klienta na dopravu služby zdarma zaniká a klient je povinen dopravu služby poskytovateli uhradit.

3.4. Pro rezervaci služby vyplní klient objednávkový formulář ve webovém rozhraní poskytovatele. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1. rezervované službě,

3.4.2. způsobu úhrady ceny služby, údaje o požadovaném způsobu poskytnutí rezervované služby a

3.4.3. informace o nákladech spojených s poskytnutím služby.

3.5. Před odesláním rezervace poskytovateli je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do rezervace klient vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do rezervace. Rezervaci odešle klient poskytovateli kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v rezervaci jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel neprodleně po obdržení rezervace toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v uživatelském účtu či v rezervaci.

3.6. Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru rezervace (množství služeb, výše ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat klienta o dodatečné potvrzení rezervace (například písemně či telefonicky).

3.7. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a klientem vzniká doručením potvrzení rezervace, které je poskytovatelem zasláno klientovi elektronickou poštou na adresu elektronické pošty klienta.

3.8. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí klient sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

4. CENA SLUŽEB A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Cenu služeb a případné náklady spojené s jejich poskytnutím dle smlouvy může klient uhradit poskytovateli následujícími způsoby:
v hotovosti v provozovně poskytovatele na adrese uvedené na webových stránkách;
bezhotovostně převodem na účet poskytovatele č. 2102345527/2010, vedený u společnosti Fio banka (dále jen „účet poskytovatele“);
bezhotovostně prostřednictvím platebního systému Gopay;
bezhotovostně platební kartou.

4.2. Společně s cenou služby je klient povinen zaplatit poskytovateli také náklady spojené s organizací a zajištěním služby ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále cenou služby i náklady spojené s jejím poskytnutím.

4.3. Poskytovatel nepožaduje od klienta zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit cenu služby předem.

4.4. V případě platby v hotovosti nebo platební kartou je cena služby splatná při převzetí služby. V případě bezhotovostní platby je cena služby splatná do 5 dnů od uzavření smlouvy.

4.5. V případě bezhotovostní platby je klient povinen uhrazovat cenu služby společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek klienta uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet poskytovatele.

4.6. Poskytovatel je oprávněn, zejména v případě, že ze strany klienta nedojde k dodatečnému potvrzení rezervace (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé ceny služby ještě před jejím poskytnutím. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7. Případné slevy z ceny služby poskytnuté poskytovatelem klientovi nelze vzájemně kombinovat.

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví poskytovatel ohledně plateb prováděných na základě smlouvy o poskytnutí služby klientovi daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví poskytovatel klientovi po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu klienta.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Klient bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od smlouvy o poskytnutí služeb:

5.1.1. služby vykonané podle požadavků klienta nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám,

5.1.2. služby, které jsou plněny okamžitě nebo v krátkém čase po uzavření smlouvy,

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 nebo o jiný případ, kdy nelze od smlouvy odstoupit, má klient v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 a odst. 2 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy byla služba poskytnuta.

5.3. Odstoupení od smlouvy musí být poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v čl. 5.2. Pro odstoupení od smlouvy může klient využít vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, který tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může klient zasílat mimo jiné na adresu provozovny nebo e-mailovou adresu poskytovatele vsestranak@gmail.com.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy je smlouva od počátku zrušena a všechny poskytnuté platby budou vráceny do 14 dnů od odstoupení, stejným způsobem, jakým byly prováděny.

5.5. Pokud klient odstoupí od smlouvy a již využil část služeb, bude mu účtována cena za služby, které byly do té doby skutečně poskytnuty.

5.6. V případě, že bylo s poskytnutím služby spojeno také předání nějakého dárku, vrátí klient tento dárek spolu s odstoupením od smlouvy.

6. DODÁNÍ SLUŽBY

6.1. Přesný čas a místo zahájení poskytování služby jsou uvedeny v potvrzení rezervace nebo smlouvě.

6.2. V případě, že klient nevyužije objednané služby (např. neúčastní se tábora) a neodstoupí od smlouvy včas, nevzniká mu právo na vrácení již zaplacené částky za službu.

6.3. Pokud je potřeba službu poskytnout opakovaně nebo jiným způsobem než bylo dohodnuto z důvodu na straně klienta, mohou být klientovi účtovány dodatečné náklady s tím spojené.

6.4. Při přebírání služeb od poskytovatele je klient povinen zkontrolovat, zda služba odpovídá dohodnutým podmínkám a v případě jakýchkoliv nesrovnalostí toto neprodleně oznámit poskytovateli. V případě zjištění závad na poskytnutých službách nemusí klient službu přijmout. Tímto nejsou dotčena práva klienta z odpovědnosti za vady a další práva klienta vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.5. Další práva a povinnosti stran při poskytování služeb mohou upravit zvláštní dodací podmínky poskytovatele, jsou-li poskytovatelem vydány.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2. Poskytovatel odpovídá klientovi, že služby budou vykonány odborně a odpovídají dohodnutým podmínkám a kvalitě.

7.3. Poskytovatel zaručuje, že služby:

7.3.1. odpovídají ujednanému popisu a kvalitě,

7.3.2. jsou vhodné pro účel, pro který jsou určeny, a

7.3.3. jsou poskytnuty včetně všech dohodnutých materiálů a informací.

7.4. Poskytovatel dále zaručuje, že služby:

7.4.1. jsou obvykle vhodné pro účel, k němuž se služby tohoto druhu používají,

7.4.2. jsou poskytnuty s množstvím a kvalitou, kterou klient může rozumně očekávat,

7.4.3. jsou dodány s příslušenstvím a informacemi, které klient může rozumně očekávat, a

7.4.4. odpovídají jakostí nebo provedením předem prezentovaným vzorkům nebo demonstracím.

7.5. Ustanovení čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužije v případě, že poskytovatel před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil klienta, že se některá vlastnost služby liší a klient s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.6. Poskytovatel odpovídá klientovi za to, že služby jsou poskytnuty bez vad. Odpovídá rovněž za vadu způsobenou nesprávným poskytnutím služby, která byla provedena podle smlouvy poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost. Platí to i v případě, že služby využívá klient a vada nastane v důsledku nedostatku v pokynech, které poskytl poskytovatel.

7.7. Projeví-li se vada během šesti měsíců od poskytnutí služby, má se za to, že služba byla vadná již v době jejího poskytnutí, ledaže to povaha služby nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou klient nemůže službu využívat, pokud vadu vytkl oprávněně.

7.8. Poskytovatel zabezpečí, že budou klientovi poskytovány ujednané aktualizace služby, pokud je to vhodné. Vedle ujednaných aktualizací poskytovatel zabezpečí, že budou klientovi poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si služba uchovala dohodnuté vlastnosti.

7.8.1. Po dobu dvou let, pokud mají být služby poskytovány soustavně po určitou dobu, a pokud je ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu.

7.8.2. Po dobu, po kterou to klient může rozumně očekávat, pokud mají být služby poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu služby, povahy služby a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření smlouvy a povaze závazku.

7.9. Ustanovení čl. 7.8 obchodních podmínek neplatí, pokud poskytovatel před uzavřením smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a klient s tím při uzavírání smlouvy výslovně souhlasil.

7.10. Neprovedl-li klient aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, pokud klient nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení, nebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu.

7.11. Klient může vytknout vadu, která se na službě projeví v době dvou let od jejího poskytnutí. Vytkl-li klient poskytovateli vadu oprávněně, doba pro vytčení vady služby neběží po dobu, po kterou klient nemůže službu využívat.

7.12. Má-li služba vadu, může klient požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat poskytnutí nové služby bez vady nebo opravu služby, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by služba měla bez vady.

7.13. Poskytovatel odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím klientovi nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha služby a účel, pro který klient službu využil. K odstranění vady převezme poskytovatel službu na vlastní náklady.

7.14. Klient může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy o poskytnutí služby, pokud:

7.14.1. poskytovatel služby odmítl odstranit vadu nebo ji neodstranil v souladu s čl. 7.13 těchto podmínek,

7.14.2. se vada projeví opakovaně,

7.14.3. je vada podstatným porušením smlouvy,

7.14.4. je z prohlášení poskytovatele služby nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro klienta.

7.15. Je-li vada služby nevýznamná, nemůže klient od smlouvy odstoupit; pokud je vada považována za nevýznamnou, neumožňuje to odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li klient od smlouvy, poskytovatel služby vrátí klientovi zaplacené prostředky bez zbytečného odkladu.

7.16. Vadu lze vytknout poskytovateli služby, u kterého byla služba zakoupena. Je-li však k odstranění vady určena jiná osoba, klient vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

7.17. Poskytovatel služby je povinen přijmout reklamaci ve kterékoli své provozovně, ve které je možné reklamaci přijmout, nebo v sídle společnosti. Poskytovatel služby je povinen klientovi vydat potvrzení o reklamaci, které obsahuje datum uplatnění reklamace, její obsah a požadovaný způsob vyřízení.

7.18. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do třiceti dnů od jejího uplatnění, pokud se s klientem nedohodne na delší lhůtě. V případě poskytnutí digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu musí být reklamace vyřízena v přiměřené době vzhledem k povaze obsahu nebo služby.

7.19. Po neúspěšném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace podle čl. 7.18 má klient právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny za službu.

7.20. Poskytovatel služby je povinen vydat klientovi potvrzení o vyřízení reklamace, které zahrnuje informace o datu a způsobu vyřízení, o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7.21. Práva z odpovědnosti za vady služby může klient uplatnit osobně na adrese poskytovatele, telefonicky, nebo elektronickou poštou.

7.22. Klient, který uplatnil právo z vadného plnění, má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li klient nárok na náhradu včas, může být mu tento nárok soudem zamítnut.

7.23. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností poskytovatele služby za vady mohou být upraveny v reklamačním řádu poskytovatele.

7.24. Poskytovatel služby či jiná osoba může klientovi poskytnout nad rámec jeho zákonných práv z vadného plnění také záruku za jakost služby.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Klient nabývá právo na službu zaplacením celé ceny služby.

8.2. Poskytovatel služby není ve vztahu ke klientovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) občanského zákoníku.

8.3. Vyřizování stížností zajišťuje poskytovatel služby prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu poskytovatele služby. Informace o vyřízení stížnosti klienta zašle poskytovatel na elektronickou adresu klienta.

8.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů online, která se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr, lze využít při řešení sporů mezi poskytovatelem služby a klientem z kupní smlouvy.

8.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz/, je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů online.

8.6. Klient se může obrátit s případnou stížností na orgán dohledu nebo státní dozoru. Poskytovatel služby je oprávněn k provozování služby na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.7. Klient tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1. Poskytovatel služby plní svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely plnění smlouvy, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností poskytovatele prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

10.1. Klient souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení poskytovatelem služby na elektronickou adresu či na telefonní číslo klienta. Svou informační povinnost vůči klientovi ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů klienta pro účely zasílání obchodních sdělení plní poskytovatel služby prostřednictvím zvláštního dokumentu.

10.2. Své zákonné povinnosti související s případným ukládáním cookies na zařízení klienta plní poskytovatel služby prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11. DORUČOVÁNÍ

11.1. Klientovi může být doručováno na elektronickou adresu klienta.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1. Pokud vztah založený smlouvou o poskytování služby obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není klient, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.3. Smlouva o poskytování služby včetně obchodních podmínek je archivována poskytovatelem služby v elektronické podobě a není přístupná.

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

12.5. Kontaktní údaje poskytovatele služby: adresa sídla Korunní 2569/108, 10100, Praha 10 – Vinohrady, adresa elektronické pošty vsestranak@gmail.com , telefon 776 374 402. Poskytovatel služby neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

V Praze dne 15.4.2024

Přílohy

Stáhnout formulář odstoupení od smlouvy
Nechte nám Váš e-mail a dozvíte se víc.
© Všestraňák 2024
Developed by